Efallai bod rhai ohonoch yn ymwybodol fy mod yn byw adref gyda Mam a ‘Nhad eleni tra’n gweithio ar fy nhraethawd MPhil. Yn anffodus, nid oedd fy ysgoloriaeth ar gyfer gwneud gradd Meistr eleni yn fy ngalluogi i aros yn Aberystwyth i fyw. Rwy’n ffodus bod Mam, ‘Nhad a finnau yn tynnu ymlaen yn dda (fel arfer) ac mae byw gartref am flwyddyn wedi gwneud byd o les.

(Afraid dweud, dydyn ni ddim fel arfer mor smart a hyn o ddydd i ddydd...)
(Afraid dweud, dydyn ni ddim fel arfer mor smart a hyn o ddydd i ddydd…)

Wrth gwrs, rwy’n argymell i bob darpar-fyfyriwr symud i neuadd breswyl i ddechrau. Dyna’r ffordd orau o wneud ffrindiau a chymdeithasu gydag eraill. Yn nes ymlaen, efallai, pan fyddwch yn eich blwyddyn olaf neu’n fyfyriwr ol-radd, ac os ydych yn byw yn ddigon agos at Aberystwyth i allu gwneud, mae symud adref yn opsiwn. I raddau, teimlaf fod rhyw dabŵ yn perthyn i fyw gartref

Gan bendroni ynglŷn â beth i ysgrifennu yn y fan hon heddiw, meddyliais efallai byddai rhestru manteision ac anfanteision byw gartref yn gwneud lles i rywun sydd efallai’n cael trafferth penderfynu beth i wneud.

Manteision

Anfanteision

  • Rent rhad iawn, iawn + dim angen talu biliau! Heb os, dyma’r prif reswm mae llawer o fyfyrwyr lleol yn byw gartref. Dyna fy mhrif reswm i, beth bynnag. Mae hyn yn golygu fod wedi gallu safio peth arian (er fy mod yn gwario cryn dipyn ar gostau teithio) a byddaf mewn sefyllfa llawer gwell ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

  • Lle glân a chynnes drwy’r amser. Afraid dweud, mae byw ar fenthyciad myfyriwr yn gwneud nifer yn stingy iawn ynglyn a chadw’r gwres arno, a llynedd bu’n rhaid i mi brynu llond wardrob o hoodies a siwmperi a’u gwisgo i gyd ar yr un pryd er mwyn cadw’n gynnes. Eleni, rwy’n byw a bod mewn crysau-T.Er fy mod yn helpu weithiau, Mam sy’n glanhau gan amlaf… ac mae’n lyfli byw mewn lle glân, lle nad oes yna blatiau bryntion yn llenwi’r sinc.

 

  • Dydyn ni byth, byth, BYTH yn rhedeg allan o bapur tŷ bach.

 

  • Dyw eich eiddo ddim yn diflannu. Pan symudais i fy nhŷ stiwdants yn Aber dechrau’r drydedd flwyddyn, roeddwn yn berchen ar 6 fforc, 6 cyllell a 6 llwy. Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd gennyf 4 fforc, 3 cyllell a 5 llwy. Rwyf yn DAL i fod yn chwilio am y lleidr… (Mae’n un o bump suspect!)

 

 • Dyw hyn ddim yn debygol o ddigwydd i chi chwaith.
  • Dim ffrindiau. Wel, nid na fydd gennyt unrhyw ffrindiau, ond ni fyddi di’n eu gweld nhw cweit mor aml. Mewn neuadd breswyl neu mewn tŷ yn y dref, rwyt ti’n rhannu cartref gyda chyfoedion o’r un oed. Rwyt ti’n gallu cerdded lawr i ddiwedd coridor neu gnocio ar ddrws y person drws nesaf, ac mae yna gwmni yno. Dyw rhieni byth mor barod i jyst eistedd a gwylio DVD neu chwarae Xbox/Playstation/Wii gyda thi. Mae’n gallu bod yn unig ar adegau.

 

  • Mae’n RHAID i ti gadw dy ystafell wely’n daclus. Siŵr bydd Mam yn nagio am stad fy ystafell wely tan y byddaf yn 30 – mae’n waeth na’r Room Inspectors a arferai ddod i Bantycelyn.

 

  • Byddwch yn magu pwysau. Yn hytrach na byw ar ddeiet o Super Noodles a Micro Chips (ai dim ond fi oedd felly?) mae yna brydau bwyd maethlon yn cael ei baratoi ar eich cyfer. A snacks. Mae’r cypyrddau yn y gegin yn llawn, ac mae’r Mam-gus yn byw ddigon agos ac yn mynnu, “Byt nawr, Miriam, byt!”

 

 • Chi’n gorfod bihafio’n gymharol gall. Er enghraifft, nid oedd fy rhieni’n rhyw hapus iawn i weld fi a fy ffrindiau yn dechrau gêm o Ring of Fire. Roeddent yn fwy blin fyth pan gyhoeddodd un o fy ffrindiau “Fi’n mynd i fod yn sick…” (Nid fy mod yn dweud fod yna lawer o yfed anghyfrifol yn digwydd yn y neuaddau preswyl ac yn nhai stiwdants yn Aberystwyth… ahem… ond ym, mae yna fwy yno na sydd adref gyda’ch rhieni.)

Y peth pwysig yw eich bod yn gwneud be sy’n iawn i CHI.

Eleni, mae byw gartref wedi bod yn grêt – er bod yna lawer o dynnu coes wedi bod ynglŷn â’r peth ymysg fy ffrindiau – a diolch i Mam a ‘Nhad am fy nerbyn adref. Cyn dechrau’r PhD, fodd bynnag, byddaf yn symud yn ôl i Aberystwyth i fyw, ac rwyf yn edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd.

Reit well i fi fynd, Mam yn galw… (Bydd hyn ddim yn digwydd flwyddyn nesaf!!)

Waw, pryd oedd y tro diwethaf i mi flogio?

1910523_10152669875364853_2806593973904843338_n
Llythyron cochion yn cynnig croeso cynnes i ‘Steddfod Genedlaethol Sir Gaerfyrddin 2014!

Mae’n flin iawn gennyf am fod mor anwadal yn ddiweddar. Byddwn wrth fy modd yn gallu dweud fy mod wedi bod wrthi’n gweithio’n galed ar fy nhraethawd MPhil, ond yn anffodus, ym, fues  i’r Eisteddfod a chael modd i fyw yn mynychu ymrysonau a stompiau barddol, darlleniadau llenyddol, gigs di-ri (es i weld dros 30 o fandiau gwahanol – mewn wythnos!) a joio gyda fy ffrindiau. Cefais gyfle i ddarllen darn o fy ngwaith rhyddiaith mewn sesiwn yn y Lolfa Lên a bûm yn trafod fy ngwaith gyda fy nghyfarwyddwr ymchwil, Mihangel Morgan, ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ddydd Iau, a oedd yn brofiad cyffrous iawn – y tro cyntaf i mi esbonio fy ngwaith ymchwil yn gyhoeddus. (Gobeithio mai nad dyna’r tro olaf, chwaith!)

10559738_10152675893849853_3519502874226342401_n
Carys, Rachel a finnau’n mwynhau yn yr Eisteddfod.

Yr wythnos ddiwethaf, rwyf wedi bod yn ymgymryd â fy rôl fel tiwtor i griw Cymraeg y Brifysgol Haf. Bob blwyddyn, mae’r brifysgol yn cynnig cyfle i bobl ifanc ledled Prydain yn dod i dreulio chwe wythnos ym mis Awst yn cael rhagflas o sut beth yw bywyd yn y brifysgol. Mae hi wedi bod yn gyfle gwych i fi hefyd, ac i ryw raddau dyma’r tro cyntaf i fi draddodi darlithoedd a chynnal seminarau, ac mae’r criw o bump sydd yn fy nosbarth yn griw ffantastig. Rwy’n gobeithio eu bod hwy wedi mwynhau cymaint ag yr wyf innau wedi gwneud!

Yn ogystal â hynny, rwyf wedi bod yn blogio’n frwd ar gyfer fy mhrosiect IAS, gwneud bach o ysgrifennu creadigol (mae angen allbwn arall weithiau!) ac ysgrifennu colofn i Golwg.

Busy bee go iawn!

Wythnos nesaf, mae’r gwaith ymchwil yn fy nisgwyl, a bydd hi’n cymryd gryn dipyn o amser i ddod yn ôl i drefn. Yn ogystal â hynny, rwyf i fod yn symud yn ôl i Aberystwyth i fyw i dŷ newydd, ac felly wrthi’n sortio trwy fy mhethau. Gan ein bod ni’n sôn am brofiadau ‘newydd sbon’, mae’n well i mi ddymuno LLONGYFARCHIADAU MAWR (iawn mewn priflythrennau bras) i bob un o ddarpar-fyfyrwyr Aberystwyth wedi diwrnod canlyniadau. Ac i bawb arall, yn amlwg, ond llongyfarchiadau mwy o faint i chi griw Aber am ddewis prifysgol mor briliant. (Wrth gwrs fy mod i’n ddiduedd…) Gobeithio bod darllen ein blogs ni yn y fan hon yn ddigon i’ch argyhoeddi eich bod wedi gwneud y dewis gorau. Edrychaf ymlaen i’ch gweld ym mis Medi! 🙂

Wedi 2 flynedd o wersi, gwaith cwrs ac adolygu… ma’r diwedd ar ddod!  Diwrnod Canlyniadau Lefel A (neu Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch i bawb sy’ am fod yn official).  Ma’n anodd creu bo’ 3 mlynedd wedi gwibio heibio ers i mi dderbyn fy nghanlyniade Lefel A.  O’r hyn dwi’n cofio (dechre mynd yn hen erbyn hyn), dyma ‘chydig o dips ar gyfer y diwrnod…

 

Paratoi
Gwnewch yn siwr fod digon o amser ‘da chi ar ddiwrnod y canlyniadau er mwyn medru ffonio Prifysgolion ac i Brifysgolion allu cysylltu â chi.  Gwiriwch eich manylion cyswllt ar UCAS Track, a gwnewch yn siwr eich bod yn rhydd i gadw llygad arno yn ystod y diwrnod mawr.  Mewn byd delfrydol bydd pawb yn cael eu derbyn i’w hoff Prifysgol, ond rhag ofn y byddwch yn gymwys ar gyfer clirio, gwnewch restr o rifau ffôn Clirio eich hoff Brifysgolion.

 

Peidiwch poeni
Dwi’n gwbo – ma’n haws deud na gwneud!  Er gall y canlyniadau liwio trywydd eich bywyd, peidiwch a chynhyrfu.  Ma’n rhy hwyr codi paish fel petai!

 

Cadarnhau eich lle
Os de chi’n llwyddo i gyrraedd gofynion eich cynnig… LLONGYFARCHIADAU!!  Cofiwch fynd ar UCAS Track er mwyn cadarnhau eich lle.

 

Clirio / Clearing
Os nag i chi’n llwyddo i ga’l y canlyniade, dyw hi ddim yn ddiwedd y byd… gall Clearing ddod i’r adwy.  Ma’ Clearing yn fodd i chi fedru canfod llefydd gwag mewn amryw o Brifysgolion.  Os de chi’n ffindo’ch hunan yn y sefyllfa yma, ‘ma croeso i chi gysylltu ‘da ni yma yn Aberystwyth am gyngor a gwybodaeth – http://www.aber.ac.uk/cy/ucasclearing2014/

 

Addasu / Adjustment
Os rydych yn cwrdd, neu’n rhagori ar delerau eich cynnig, mae modd chwilio am Brifysgol arall drwy Adjustment.  Ma’ gwybodaeth am y broses yma ar wefan Prifysgol Aberystwyth ac UCAS.

 

Dathlu
Be bynnag yw’ch canlyniade, cofiwch ddathlu!  De’ chi wedi cyrraedd croesffordd, wedi cwblhau rhan o’ch addysg ac yn barod i wynebu’r byd mawr sy’ tu fas i furiau eich ysgol/coleg chweched.  Wedi’r holl waith caled, de chi’n haeddu dathlu gyda theulu a ffrindiau am weddill y dydd… a’r nos!

 

Pob lwc i bawb ar y 14eg!