Efallai bod rhai ohonoch yn ymwybodol fy mod yn byw adref gyda Mam a ‘Nhad eleni tra’n gweithio ar fy nhraethawd MPhil. Yn anffodus, nid oedd fy ysgoloriaeth ar gyfer gwneud gradd Meistr eleni yn fy ngalluogi i aros yn Aberystwyth i fyw. Rwy’n ffodus bod Mam, ‘Nhad a finnau yn tynnu ymlaen yn dda (fel arfer) ac mae byw gartref am flwyddyn wedi gwneud byd o les.

(Afraid dweud, dydyn ni ddim fel arfer mor smart a hyn o ddydd i ddydd...)
(Afraid dweud, dydyn ni ddim fel arfer mor smart a hyn o ddydd i ddydd…)

Wrth gwrs, rwy’n argymell i bob darpar-fyfyriwr symud i neuadd breswyl i ddechrau. Dyna’r ffordd orau o wneud ffrindiau a chymdeithasu gydag eraill. Yn nes ymlaen, efallai, pan fyddwch yn eich blwyddyn olaf neu’n fyfyriwr ol-radd, ac os ydych yn byw yn ddigon agos at Aberystwyth i allu gwneud, mae symud adref yn opsiwn. I raddau, teimlaf fod rhyw dabŵ yn perthyn i fyw gartref

Gan bendroni ynglŷn â beth i ysgrifennu yn y fan hon heddiw, meddyliais efallai byddai rhestru manteision ac anfanteision byw gartref yn gwneud lles i rywun sydd efallai’n cael trafferth penderfynu beth i wneud.

Manteision

Anfanteision

  • Rent rhad iawn, iawn + dim angen talu biliau! Heb os, dyma’r prif reswm mae llawer o fyfyrwyr lleol yn byw gartref. Dyna fy mhrif reswm i, beth bynnag. Mae hyn yn golygu fod wedi gallu safio peth arian (er fy mod yn gwario cryn dipyn ar gostau teithio) a byddaf mewn sefyllfa llawer gwell ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

  • Lle glân a chynnes drwy’r amser. Afraid dweud, mae byw ar fenthyciad myfyriwr yn gwneud nifer yn stingy iawn ynglyn a chadw’r gwres arno, a llynedd bu’n rhaid i mi brynu llond wardrob o hoodies a siwmperi a’u gwisgo i gyd ar yr un pryd er mwyn cadw’n gynnes. Eleni, rwy’n byw a bod mewn crysau-T.Er fy mod yn helpu weithiau, Mam sy’n glanhau gan amlaf… ac mae’n lyfli byw mewn lle glân, lle nad oes yna blatiau bryntion yn llenwi’r sinc.

 

  • Dydyn ni byth, byth, BYTH yn rhedeg allan o bapur tŷ bach.

 

  • Dyw eich eiddo ddim yn diflannu. Pan symudais i fy nhŷ stiwdants yn Aber dechrau’r drydedd flwyddyn, roeddwn yn berchen ar 6 fforc, 6 cyllell a 6 llwy. Erbyn diwedd y flwyddyn, roedd gennyf 4 fforc, 3 cyllell a 5 llwy. Rwyf yn DAL i fod yn chwilio am y lleidr… (Mae’n un o bump suspect!)

 

 • Dyw hyn ddim yn debygol o ddigwydd i chi chwaith.
  • Dim ffrindiau. Wel, nid na fydd gennyt unrhyw ffrindiau, ond ni fyddi di’n eu gweld nhw cweit mor aml. Mewn neuadd breswyl neu mewn tŷ yn y dref, rwyt ti’n rhannu cartref gyda chyfoedion o’r un oed. Rwyt ti’n gallu cerdded lawr i ddiwedd coridor neu gnocio ar ddrws y person drws nesaf, ac mae yna gwmni yno. Dyw rhieni byth mor barod i jyst eistedd a gwylio DVD neu chwarae Xbox/Playstation/Wii gyda thi. Mae’n gallu bod yn unig ar adegau.

 

  • Mae’n RHAID i ti gadw dy ystafell wely’n daclus. Siŵr bydd Mam yn nagio am stad fy ystafell wely tan y byddaf yn 30 – mae’n waeth na’r Room Inspectors a arferai ddod i Bantycelyn.

 

  • Byddwch yn magu pwysau. Yn hytrach na byw ar ddeiet o Super Noodles a Micro Chips (ai dim ond fi oedd felly?) mae yna brydau bwyd maethlon yn cael ei baratoi ar eich cyfer. A snacks. Mae’r cypyrddau yn y gegin yn llawn, ac mae’r Mam-gus yn byw ddigon agos ac yn mynnu, “Byt nawr, Miriam, byt!”

 

 • Chi’n gorfod bihafio’n gymharol gall. Er enghraifft, nid oedd fy rhieni’n rhyw hapus iawn i weld fi a fy ffrindiau yn dechrau gêm o Ring of Fire. Roeddent yn fwy blin fyth pan gyhoeddodd un o fy ffrindiau “Fi’n mynd i fod yn sick…” (Nid fy mod yn dweud fod yna lawer o yfed anghyfrifol yn digwydd yn y neuaddau preswyl ac yn nhai stiwdants yn Aberystwyth… ahem… ond ym, mae yna fwy yno na sydd adref gyda’ch rhieni.)

Y peth pwysig yw eich bod yn gwneud be sy’n iawn i CHI.

Eleni, mae byw gartref wedi bod yn grêt – er bod yna lawer o dynnu coes wedi bod ynglŷn â’r peth ymysg fy ffrindiau – a diolch i Mam a ‘Nhad am fy nerbyn adref. Cyn dechrau’r PhD, fodd bynnag, byddaf yn symud yn ôl i Aberystwyth i fyw, ac rwyf yn edrych ymlaen yn arw at ddychwelyd.

Reit well i fi fynd, Mam yn galw… (Bydd hyn ddim yn digwydd flwyddyn nesaf!!)

Comments are closed.